Taarruza uğrayan sıhhat çalışanları için yeni düzenleme

ganka

New member
Katılım
10 Nis 2021
Mesajlar
6,792
Puanları
1
Konum
Ankara
Web sitesi
arkadasinigetir.com
Taarruza uğrayan sıhhat çalışanları için yeni düzenleme Üniversiteler, hastanelerinde hücuma uğrayan sıhhat çalışanlarına hukuksal yardım takviyesi verecek.

Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK), üniversite hastanelerinde hücuma uğrayan sıhhat çalışanlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe nazaran hücuma uğrayan sıhhat çalışanlarının yahut vefat halinde mirasçılarının talebi üzerine türel yardım verilecek.

Olaya ait soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite takımında bulunan avukatlar, ayrıyeten vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla süreç yapmaya yetkili olacak.

Sağlık çalışanı olayla ilgili beraberinde kuşkulu ya da sanık durumundaysa kendisine sadee mağdur sıfatıyla türel yardım yapılacak.

Yönetmeliğin tam metni şöyleki:

Yükseköğretim Şurası Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN ÜNİTELERDE VAZİFELİ SAĞLIK

ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN KABAHATLER niçinİYLE YAPILACAK

HUKUKİ YARDIMIN TARZ VE ASILLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, yükseköğretim kurumlarında sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu misyonlarından dolayı sıhhat çalışanlarına karşı işlenen kabahatler sebebiyle çalışanların yahut yasal mirasçılarının talebi üzerine yükseköğretim kurumları tarafınca yapılacak hukuksal yardıma ait yol ve temelleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarına ilişkin ünitelerde vazife yapan sıhhat çalışanlarına karşı sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu nazaranvlerinden dolayı işlenen kabahatler sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan süreçleri ve davaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2011 tarihindeki ve 663 sayılı Sıhhat Alanında Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 54 üncü unsurunun ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Mağdur: Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu misyondan dolayı işlenen suça maruz kalan sıhhat çalışanlarını,

b) Sıhhat üniteleri: Yükseköğretim kurumları bünyesinde sıhhat hizmet sunumu yapılan üniteleri,

c) Üniversite: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuki Yardımın Mahiyeti

Hukuki yardım yapılacak haller

MADDE 5- (1) Üniversitelerde misyon yapan mağdura yahut bunların vefatı halinde yasal mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında tüzel yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir:

a) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu bakılırsavlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda cürüm olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması.

b) Mağdurun yahut yasal mirasçılarının talepte bulunması.

(2) Mağdurun, tüzel yardıma husus olayla ilgili olarak hem de kuşkulu yahut sanık durumunda olması halinde kendisine sırf mağdur sıfatıyla tüzel yardım yapılır.

Vekâlet ilişkisi

MADDE 6- (1) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki mağdura karşı işlendiği tez edilen cürümlere ait soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite takımında bulunan avukatlar, ayrıyeten vekâletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun yahut yasal mirasçılarının vekili sıfatıyla süreç yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuki Yardım Usulü

Bildirim

MADDE 7- (1) Sıhhat hizmeti sunumu sırasında yahut bu bakılırsavlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda kabahat olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sıhhat ünitesi yöneticisi tarafınca üniversite hukuk ünitesine gecikmeksizin bildirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiiller, sıhhat ünitesi yöneticisi tarafınca isimli mercilere ve Sıhhat Bakanlığı tarafınca kurulan sisteme bildirilir. Mağdur da bu bildirimi yapabilir.

Talepte bulunulması

MADDE 8- (1) Sıhhat ünitesi yöneticisi tarafınca kendilerine bildirim yapılan üniversite hukuk müşavirliği, işlenen cürümden mağdur olana yahut vefatı halinde yasal mirasçılarına bir avukatın hukuksal yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep doğrultusunda hareket eder. Ayrıyeten mağdur yahut yasal mirasçıları, ilgili sıhhat ünitesine hukuksal yardım talebini bildirebilir. Sıhhat ünitesi yöneticisi bu talebi gecikmeksizin hukuksal yardım yapmakla vazifeli ve yetkili ünitelere intikal ettirir.

(2) Mağdura karşı, kanunlarda kabahat olarak tanımlanan bir fiilin işlendiği rastgele bir biçimde öğrenildiğinde, rektörlük tarafınca bu Yönetmelik kararları resen uygulanır ve mağdurun yahut yasal mirasçılarının tüzel yardım kuruluşunu aktif bir biçimde kullanabilmesi için gerekli önlemler alınır.

Hukuk ünitelerince inceleme

MADDE 9- (1) Hukuksal yardım talebine ait taleplerin gereği yapılmak üzere kendilerine intikalini müteakip üniversite hukuk müşavirliği tarafınca yapılacak inceleme sonucunda talebin bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığının kıymetlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile rektörlüğe, sıhhat ünitesi yöneticisine ve talepte bulunana derhal bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgilinin itiraz etmesi halinde dilekçe ve ekleri en geç yedi gün içerisinde rektörlüğe gönderilir.

(3) Rektörlük tarafınca verilecek karar ilgiliye ve üniversite hukuk müşavirliğine gönderilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, üniversite hukuk müşavirliği bu karar çerçevesinde süreç tesis etmekle yükümlüdür.

(5) Üniversite hukuk müşavirliği, safahatına göre soruşturma yahut kovuşturma süreçleri ile alâkalı olarak ifası lâzım gelen türel süreçleri gecikmeksizin başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hukuki yardımın sona ermesi

MADDE 10- (1) İdarece yapılacak türel yardım;

a) Mağdurun yahut yasal mirasçılarının tüzel yardım talebini geri alması,

b) 5 inci hususun ikinci fıkrası hariç olmak üzere, isimli mercilerce yapılacak tahkikat sonucunda mağdurun sanık durumuna gelmesi,

hallerinde sona erer.

(2) Tüzel yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, sıhhat ünitesi yöneticisine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir.

Vekâlet ücreti

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuksal yardıma bağlı olarak Devlet üniversitelerinde Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet fiyatları hakkında 26/9/2011 tarihindeki ve 659 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 14 üncü hususu uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Yükseköğretim Heyeti Lideri yürütür.
 
Üst